Fortsätt till huvudinnehåll

Jorden är vårt hem. Riktiga krigare behövs nu för att skydda och undanröja hotet.

När du försöker förändra världen kommer människor som har intressen i att status quo upprätthålls först ignorera dig, sedan förlöjliga dig, sedan attackera dig, men efter det vinner du. Det är därför som det nu behövs män och kvinnor som vågar vara riktiga krigare till skydd för Jorden, vårt hem och Livet.

Under tio tusentusentals år levde vi människor nära naturen. Människorna då insåg att de var beroende av naturen/jorden för sin levnad, sin hälsa och sitt välstånd. Vi är lika beroende idag. I Jorden gror livet på samma sätt som i kvinnans kropp. Jorden ger oss mat att äta, vatten att dricka, luft att andas och skydd - ett hem.

Efter döden skulle människan åter till Jordens inre – ”av jord är du kommen och till jord ska du åter varda”, en fras som fortfarande används idag. Allting i människornas värld var besjälat – träden, jorden, källorna och våtmarkerna. Det fanns en vördnad för Livet, som en osynlig ständigt närvarande kraft som ingen kan fånga in eller hålla fast – en gåtfull närvaro av livsanda som var helig.

Idag har vår civilisation problem som visar sig genom; förorenad luft, förorenat vatten, ökande avfallsmängder, sjukdom och ohälsa, problem med livsmedelsförsörjning, fattigdom, krig och naturens allt mer kaotiska beteende i form av kraftiga ovädersstormar, skyfall, stigande havsnivåer och extrem torka och hetta. Vi människor har överskridit flera av Jordens vitala gränser för vad den tål. Varför beter vi oss som vi gör? Vi ser skadan vi gör. Det behöver inte vara så här, det är ingen naturlag. I naturen används inte mer energi eller resurser för att upprätthålla systemet än det solen eller livsprocesserna inom systemet självt ger.  I naturen råder balans.

Vi människor har ställt till det och vi kan också välja att vilja rätta till det. Vi kan välja att skydda, värna och bevara Jorden, som skyddar oss från den kalla ogästvänliga rymden, som ger oss mat, vatten och ett hem. Jorden har offrat sig hittills för oss människor. Det är dags att ge tillbaka. Vi människor är en del av den levande Jorden och naturen. Det som är bra för Jorden är också bra för oss och vår hälsa, våra liv. Fortsätter vi att förstöra genom överkonsumtion och - produktion får vi själva, våra och andras barn inte längre bo kvar här på Jorden. Vi behöver börja visa ömsesidig respekt för naturen och alla levande varelser igen, Livet är heligt. Vi behöver män och kvinnor som vågar vara riktiga krigare för mänsklighetens och Jordens överlevnad.

Vi behöver se, skydda och anpassa oss till helheten; Först till Jorden - den levande världen – som får energi från solen och ger liv. Inom Jorden; den mänskliga civilisationen och inom den, ekonomisk aktivitet där hushåll, marknad, det gemensamma och staten alla är viktiga för att kunna tillgodose människors behov med hjälp av finansiella flöden.

Jorden ger liv – skydda, respektera och lev inom dess gränser
Samhället är fundamentet – uppmuntra samhörighet, kopplingar och föreningsliv
Ekonomin är flerfaldig – stöd alla dess system (hushållen, marknaden, det gemensamma, staten)
Hushållen är kärnan – värdesätt deras obetalda bidrag som upprätthåller den betalda ekonomin
Marknaden är kraftfull - baka in och reglera den på ett klokt sätt för den reala ekonomin
Det gemensamma är kreativt – släpp loss potentialen i samverkande nätverk
Staten är oumbärlig - gör den ansvarig som möjliggörare för civilisationens hållbara utveckling
Finansväsendet är en tjänst – se till att det gör samhället en tjänst
Företag och affärsverksamheter är innovativa – ge dem ett meningsfullt syfte
Handel är tveeggat – gör den rättvis för människor och Jorden
Makt genomsyrar allting – kontrollera missbruket för att förhindra koncentration av rikedom
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är poängen (syftet) med det ekonomiska paradigmet? Hur hindrar det oss att uppnå hållbarhetsmålen och leva ett gott liv? Hur ändrar vi på det?

Det ledande marknadsliberala ekonomiska tänkandet verkar alltmer vara otillräckligt för att lösa de globala förändringar vi står inför. Precis som det moderna marknadsliberala samhällets tillkomst krävde en dramatisk förändring av hur vi tidigare tänkt för en transformering till ett kommersiellt samhälle baserat på idén om pengar, ränta, ekonomisk tillväxt och relativt oreglerade marknader, kräver de nya förhållandena under vår epok Anthropocene nya formuleringar och mänskligt beteende. Vi kommer att behöva ändra vårt tankesätt. Det finns inte bara en möjlig världsbild.  Vi måste reflektera över hur djupt inpräntad och inbäddad den kapitalistiska logiken är i hur vi organiserar våra samhällen och institutioner. Vi behöver bättre förstå relationen mellan det moderna kapitalistiska samhället och den globala ekologiska krisen.
Varför ge sig på det ekonomiska paradigmet eller världsbilden? Jo, därför att det skapade praxis, normer, lagar, regler, affärs- och marknadsstrukturer, teknologie…

En bättre och hållbar värld? Hur gör vi? Är vi medvetna om hur vi formar världen?

Vi behöver bara se på tv-nyheterna för att inse galenskaperna i vår värld och den minskar inte. Människans agerande innebär våld mot andra livsformer på vår planet - förstörelsen av syreproducerande skogar och av växter och djur, vanvård av djur i jordbrukets djurfabriker samt förgiftning av floder, hav och luft. Med enskildas egocentriska vinstintresse som drivkraft och okunnighet om det faktum att människan är en del av helheten, framhärdar människor med beteenden som, om de får fortgå okontrollerat, bara kan resultera i mänsklighetens undergång. Om mänsklighetens historia vore en klinisk psykologisk fallbeskrivning av en enda människa skulle diagnosen inte kunna bli något annat än kroniska paranoida vanföreställningar samt en sjuklig benägenhet att begå mord, extrema våldshandlingar och grymheter mot förmodade fiender. Kriminell galenskap, med några få klara stunder. Rädsla, girighet och maktbegär är de psykologiska drivkrafterna bakom inte bara krig och våld mellan nationer, stam…

Ledare som i panik och vilsenhet tar beslut utifrån sina rädslor leder oss inte framåt och ur krisen.

Alltför många företag och organisationer återgår till ett ledarskap som drivs av rädsla, istället för att skapa värdebaserade gemenskaper och sammanhållning i företaget med utrymme för reflektion för att lära sig av sina handlingar. Ledare idag är rädda för att de inte ska kunna lösa de problem de står inför. De gamla modellerna för ordergivning och kontroll – budget, strategisk planering, prognoser, belöningar och bonusar, utvärderingar – är inte effektiva i en föränderlig och flyktig omvärld. Ingenting fungerar som det borde.

Enligt, Laurence Gonzales, författare till boken Deep Survival: Who Lives, Who Dies, and Why: True Stories of Miraculous Endurance and Sudden Death, så går människor som är vilsna i vildmarken igenom förutsägbara stadier. Först så förnekar de att de är vilse: de fortsätter att göra det de alltid har gjort fast ännu mer ihärdigt. Sedan när de börjar inse att de är vilse söker de frenetiskt efter minsta bevis som kan indikera att de inte är vilse. Nästa fas inneb…