Fortsätt till huvudinnehåll

Hur vaccinerar vi vårt samhälle från ledare och chefer med psykopatiska drag?

Dokument inifrån på SVT sänder nu serien "Säljsekten". Ett program som avslöjar ledare, chefer och företagsledare som medvetet förtrycker sina medarbetare och det i tron att det förbättrar resultaten, främst den egna vinningen. Chefer som hotar med repressalier och kränker människor på alla tänkbara och otänkbara sätt och det i Sverige år 2011. Vad är det som möjliggör att de här psykopatiska personligheterna fortfarande tillåts att husera i många företag och organisationer? Någonstans har någonting gått fel. Vad är det för individer som blir tilltänkta för ledande positioner? Vem är det som väljer ut dessa individer? Har de rätt kvalifikationer själva för att kunna välja ut rätt ledare? Vilka är urvalskriterierna? Vilken typ av utbildning har och får dessa individer för att fungera som ledare/chef?
Ny forskning visar att företag som köper chefs- och ledarskapsutbildningar bör sätta sig in i vad de egentligen vill med ledarskapsutbildningen. Det finns och har funnits sedan lång tid 2-dagars kurser som ska göra dig till den perfekta chefen. Tyvärr är det inte så enkelt. Att vara ledare handlar om de stora frågorna och tar lång tid att utveckla: vem är jag, vilka värden driver mig framåt och är meningsfulla för mig och samtidigt för andra människor? Ledarskap och entreprenörskap handlar om vilja och drivkraft; att åstadkomma något, att påverka, att förändra, att utveckla och att förflytta sig i en viss riktning. Om jag inte förstår vad en människa är eller vad en grupp är i dynamik med varandra eller en organisation eller vilket uppdrag jag har då spelar det inte någon roll vilken metod jag lärde mig på den senaste 2-dagars kursen i ledarskap. Om jag inte kan fungera tillsammans med andra påverkar det hela gruppen, organisationen och resultatet blir därefter - inte det bästa. Det blir dyrt både i tid, pengar och mänskligt lidande och riskerar att leda till att andra företag/organisationer som lyckas bättre med dessa frågor tar över.
Forskning visar att det är samspelet mellan chef och medarbetare som har störst inverkan på arbetsmiljön. Därför bör företag satsa på att utbilda hela arbetslag, grupper och team inkl. ledaren. Ledaren bör vara en coach för sitt team, kunna se olika individers styrkor och kunna fördela arbetsuppgifter optimalt utifrån det perspektivet och våga att tillåta andra att faktiskt utvecklas och vara bättre på vissa saker. Chefen ska kunna delegera ansvar men medarbetarna ska också vara beredda på att ta hand om det. Team sätts samman för att uppnå resultat. Tanken är att team skapar bättre och mer hållbara resultat än vad individerna var för sig kan åstadkomma. De mest framgångsrika organisationerna kommer att vara de som lär sig att maximera kraften i sina team. De som lyckas få 2+2 att bli 5 och inte bara 4. Då räcker det inte med den formella tekniska kunskapen och de konventionella ekonomiska metoderna. Vi behöver skaka om och ifrågasätta på vilka grundvalar vi väljer ledare/chefer och förse de som vi väljer ut med rätt typ av stöd och utbildning och vara beredda på att det kräver mer tid än en 2-dagars kurs i ledarskap. Det vi med säkerhet vet är att omvärlden och alla dess faktorer ständigt utvecklas och förändras. Vi kommer att behöva ta mer hänsyn till hur företagande, miljö, människa och samhälle kan fungera ihop på ett hållbart sätt som gynnar oss alla. Det gynnar ingen att fortsätta att premiera kortsiktighet och psykopatiskt ledarskap, men ofta krävs det en fullständig kollaps av rådande system innan nya och bättre sätt får ta över. Vad tycker du? Är vi inte där nu? Genom våra handlingar skapar vi den värld vi lever i.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är poängen (syftet) med det ekonomiska paradigmet? Hur hindrar det oss att uppnå hållbarhetsmålen och leva ett gott liv? Hur ändrar vi på det?

Det ledande marknadsliberala ekonomiska tänkandet verkar alltmer vara otillräckligt för att lösa de globala förändringar vi står inför. Precis som det moderna marknadsliberala samhällets tillkomst krävde en dramatisk förändring av hur vi tidigare tänkt för en transformering till ett kommersiellt samhälle baserat på idén om pengar, ränta, ekonomisk tillväxt och relativt oreglerade marknader, kräver de nya förhållandena under vår epok Anthropocene nya formuleringar och mänskligt beteende. Vi kommer att behöva ändra vårt tankesätt. Det finns inte bara en möjlig världsbild.  Vi måste reflektera över hur djupt inpräntad och inbäddad den kapitalistiska logiken är i hur vi organiserar våra samhällen och institutioner. Vi behöver bättre förstå relationen mellan det moderna kapitalistiska samhället och den globala ekologiska krisen.
Varför ge sig på det ekonomiska paradigmet eller världsbilden? Jo, därför att det skapade praxis, normer, lagar, regler, affärs- och marknadsstrukturer, teknologie…

En bättre och hållbar värld? Hur gör vi? Är vi medvetna om hur vi formar världen?

Vi behöver bara se på tv-nyheterna för att inse galenskaperna i vår värld och den minskar inte. Människans agerande innebär våld mot andra livsformer på vår planet - förstörelsen av syreproducerande skogar och av växter och djur, vanvård av djur i jordbrukets djurfabriker samt förgiftning av floder, hav och luft. Med enskildas egocentriska vinstintresse som drivkraft och okunnighet om det faktum att människan är en del av helheten, framhärdar människor med beteenden som, om de får fortgå okontrollerat, bara kan resultera i mänsklighetens undergång. Om mänsklighetens historia vore en klinisk psykologisk fallbeskrivning av en enda människa skulle diagnosen inte kunna bli något annat än kroniska paranoida vanföreställningar samt en sjuklig benägenhet att begå mord, extrema våldshandlingar och grymheter mot förmodade fiender. Kriminell galenskap, med några få klara stunder. Rädsla, girighet och maktbegär är de psykologiska drivkrafterna bakom inte bara krig och våld mellan nationer, stam…

Ledare som i panik och vilsenhet tar beslut utifrån sina rädslor leder oss inte framåt och ur krisen.

Alltför många företag och organisationer återgår till ett ledarskap som drivs av rädsla, istället för att skapa värdebaserade gemenskaper och sammanhållning i företaget med utrymme för reflektion för att lära sig av sina handlingar. Ledare idag är rädda för att de inte ska kunna lösa de problem de står inför. De gamla modellerna för ordergivning och kontroll – budget, strategisk planering, prognoser, belöningar och bonusar, utvärderingar – är inte effektiva i en föränderlig och flyktig omvärld. Ingenting fungerar som det borde.

Enligt, Laurence Gonzales, författare till boken Deep Survival: Who Lives, Who Dies, and Why: True Stories of Miraculous Endurance and Sudden Death, så går människor som är vilsna i vildmarken igenom förutsägbara stadier. Först så förnekar de att de är vilse: de fortsätter att göra det de alltid har gjort fast ännu mer ihärdigt. Sedan när de börjar inse att de är vilse söker de frenetiskt efter minsta bevis som kan indikera att de inte är vilse. Nästa fas inneb…