Fortsätt till huvudinnehåll

Smart tillväxt - ett nödvändigt strategiskt val för hållbarhet.

Vi behöver bara titta på den senaste finansiella krisen i USA för att förstå att bra företag själva kan vara självförstörande genom att dra på sig självförvållade allvarliga skador genom att ägna sig åt kvalitetsmässigt undermålig tillväxt eller genom att misslyckas i att hantera riskerna vid tillväxt.
Professor i Business Administration vid Darden Graduate School of Business vid universitetet i Virginia, Edward D. Hess, utmanar via resultat i egen och andras forskning av börsnoterade och privata ägarledda företag de allenarådande uppfattningarna att:

1. företag ständigt måste växa eller annars dö
2. tillväxt alltid är bra
3. tillväxt i börsnoterade företag ska vara kontinuerlig och jämn
4. kvartalsvis avkastning ska vara det primära måttet på börsnoterade företags resultatförmåga.

Denna uppfattning driver kortsiktigt affärsbeteende som i alltför många fall förstör långsiktigt värdeskapande, minskar konkurrenskraften och kan leda till ett företags död i förtid. Att vidhålla dessa uppfattningar kan också resultera i skapandet av avkastningar som inte har något annat affärssyfte än att hjälpa företaget att uppnå de kvartalsmässiga avkastningskraven. Dessa avkastningar ger varken bevis på ett företags framtida intjäningsförmåga eller meningsfull information om företagets ekonomiska och strategiska hälsa och konkurrenskraft.Detta artificiella avkastningsspel syftar endast till att hjälpa företag att tillmötesgå "Wall Street Rules" som stödjer aktiekurser för investerare och värdet på den egna ledningens aktieportfölj.Utmaningen för investerare och andra som vill bedöma ett företags underliggande styrka är att avkastningsspelet inte är fullt transparent och att studera ett företags kvartalsrapport inte räcker. Resultatet blir att investerare inte kan bedöma om avkastningen är vinstmedel från genuin affärverksamhet, d v s merförsäljning av produkter/tjänster till kunder, effektivisering av produktion och processer eller om den är genererad via diverse finansiell ingenjörskonst - avkastningsspel. På något sätt har det blivit självklart att företag alltid måste växa eller dö - och det utan att det finns grundliga empiriska data och belägg för den ståndpunkten i praktisk affärsverksamhet eller ekonomisk forskning.Den allena rådande mentala modellen förutsätter att tillväxt alltid är bra och därför har ständig tillväxt blivit huvudsyftet för de flesta företag.Detta fokus eldar på önskan om, fler butiker, fler marknader och mer tillväxt - ofta utan tillräckligt fokus på riskerna med tillväxt.
Smart tillväxt förkastar antagandet att varje företag måste växa eller annars dö. Smart tillväxt har som mål att skapa hållbara företag, som ständigt adresserar sina kunders, anställdas, ägares och samhällets behov.
Smart tillväxt värderar förbättring/utveckling högre än tillväxt. Om ett företag ständigt försöker förbättra sin förmåga att möta sina kunders behov snabbare, bättre eller till lägre kostnad än konkurrenten, så kan företaget växa om företaget bestämt sig för det efter en grundlig analys av riskerna med tillväxt. Att vara bättre är viktigare än att vara större.
Tillväxt är förändring. Tillväxt förändrar företag och människor - tillväxt är en komplicerad dynamisk process. Tillväxt bör vara ett medvetet och ytterst noggrant analyserat strategiskt val som gjorts efter en bedömning av för- och nackdelar, utveckling av en tillväxt strategi och en plan för att hantera de risker som uppstår när ett företag växer.

Ledare behöver förstå när tillväxt kan vara ett dåligt val:

Tillväxt kan överstiga ledningens förmåga och kompetens. Tillväxt kan sätta press på finansiell kvalitetskontroll och förstöra eller urvattna kulturen.Tillväxt kan urvattna kvaliteten på kunderbjudandet, försämra konkurrensförmågan.Tillväxt kräver ledningens fokus som därmed tappar fokus på operationell effektivitet, vilket försvagar nuvarande affärsverksamhet.Tillväxt kan försätta företaget i en helt ny konkurrenssituation med nya större, tuffare, kapitalstarka aktörer.

Företagsledare bör ständigt ställa sig dessa frågor:

1. Varför bör vi växa?
2. Hur mycket bör vi växa?
3. Är vi redo att växa?
4. Vilka är de bästa sätten för oss att växa på?
5. Vilka risker medför tillväxten?
6. Hur hanterar vi dessa risker?

Smart tillväxt baseras på uppfattningen att det inte bara är möjligt utan också önskvärt att begränsa tillväxttakten för att bli ett framgångsrikt företag.

Syftet med smart tillväxt är att skapa hållbara företag som generar mer värde till alla intressenter och mer systematisk ekonomisk stabilitet och säkerhet. Den kvartalsmässiga kortsiktigheten som nu råder utvecklar inte vår ekonomiska stabilitet, vår sociala, familje- och samhälleliga stabilitet eller vår långsiktiga konkurrenskraft.Kanske behöver vi en ny kapitalmarknad baserad på smart tillväxt för företag som försöker att bygga hållbara affärsverksamheter som kan gynna fler. Marknaden skulle vara finansierad av långsiktiga investerare och inte av kortsiktiga traders eller kortsiktiga innehav av värdepapper. Kortsiktigt ägande skulle ge straffavgifter. Det skulle innebära att två separata aktiemarknader för börsnotering skulle existera tillsammans: en för kortsiktigt ägande och en för långsiktigt ägande. Företagen skulle kunna välja var de ville notera sig, eller så kan vi skapa privat börsverksamhet för de företag som vill anamma smart tillväxt.
Varför är den här frågan viktig? Den är viktig eftersom affärsverksamhet är det medel som de flesta människor använder sig av i någon form, som företagsledare,ägare eller anställd, för att skapa den ekonomiska förmågan att förbättra livet för sig själva och sina familjer. Vårt nuvarande system är ur balans därför att det domineras av kortsiktiga vinstintressen.
Vårt ekonomiska system skadas också genom orealistiska antaganden och åsikter om tillväxt, vilka premierar oklokt affärsbeteende och därmed möjliggör det meningslösa, slösaktiga kortsiktiga avkastningsspelet som har gett oss alltför mycket onödig volatilitet och förstörelse av ekonomiska värden.
Smart tillväxt innebär en förändring av vår syn på tillväxt som har sin grund i forskning, företagens verklighet och mänsklig dynamik vid förändring - allt för att skapa mer hållbara företag och en mer hållbar framtid.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är poängen (syftet) med det ekonomiska paradigmet? Hur hindrar det oss att uppnå hållbarhetsmålen och leva ett gott liv? Hur ändrar vi på det?

Det ledande marknadsliberala ekonomiska tänkandet verkar alltmer vara otillräckligt för att lösa de globala förändringar vi står inför. Precis som det moderna marknadsliberala samhällets tillkomst krävde en dramatisk förändring av hur vi tidigare tänkt för en transformering till ett kommersiellt samhälle baserat på idén om pengar, ränta, ekonomisk tillväxt och relativt oreglerade marknader, kräver de nya förhållandena under vår epok Anthropocene nya formuleringar och mänskligt beteende. Vi kommer att behöva ändra vårt tankesätt. Det finns inte bara en möjlig världsbild.  Vi måste reflektera över hur djupt inpräntad och inbäddad den kapitalistiska logiken är i hur vi organiserar våra samhällen och institutioner. Vi behöver bättre förstå relationen mellan det moderna kapitalistiska samhället och den globala ekologiska krisen.
Varför ge sig på det ekonomiska paradigmet eller världsbilden? Jo, därför att det skapade praxis, normer, lagar, regler, affärs- och marknadsstrukturer, teknologie…

En bättre och hållbar värld? Hur gör vi? Är vi medvetna om hur vi formar världen?

Vi behöver bara se på tv-nyheterna för att inse galenskaperna i vår värld och den minskar inte. Människans agerande innebär våld mot andra livsformer på vår planet - förstörelsen av syreproducerande skogar och av växter och djur, vanvård av djur i jordbrukets djurfabriker samt förgiftning av floder, hav och luft. Med enskildas egocentriska vinstintresse som drivkraft och okunnighet om det faktum att människan är en del av helheten, framhärdar människor med beteenden som, om de får fortgå okontrollerat, bara kan resultera i mänsklighetens undergång. Om mänsklighetens historia vore en klinisk psykologisk fallbeskrivning av en enda människa skulle diagnosen inte kunna bli något annat än kroniska paranoida vanföreställningar samt en sjuklig benägenhet att begå mord, extrema våldshandlingar och grymheter mot förmodade fiender. Kriminell galenskap, med några få klara stunder. Rädsla, girighet och maktbegär är de psykologiska drivkrafterna bakom inte bara krig och våld mellan nationer, stam…

Ledare som i panik och vilsenhet tar beslut utifrån sina rädslor leder oss inte framåt och ur krisen.

Alltför många företag och organisationer återgår till ett ledarskap som drivs av rädsla, istället för att skapa värdebaserade gemenskaper och sammanhållning i företaget med utrymme för reflektion för att lära sig av sina handlingar. Ledare idag är rädda för att de inte ska kunna lösa de problem de står inför. De gamla modellerna för ordergivning och kontroll – budget, strategisk planering, prognoser, belöningar och bonusar, utvärderingar – är inte effektiva i en föränderlig och flyktig omvärld. Ingenting fungerar som det borde.

Enligt, Laurence Gonzales, författare till boken Deep Survival: Who Lives, Who Dies, and Why: True Stories of Miraculous Endurance and Sudden Death, så går människor som är vilsna i vildmarken igenom förutsägbara stadier. Först så förnekar de att de är vilse: de fortsätter att göra det de alltid har gjort fast ännu mer ihärdigt. Sedan när de börjar inse att de är vilse söker de frenetiskt efter minsta bevis som kan indikera att de inte är vilse. Nästa fas inneb…