Fortsätt till huvudinnehåll

Det är slitsamt att vara ledare. Varför brottas på egen hand helt i onödan?

I en undersökning kring ledarskap genomförd av Statistiska centralbyrån i okt 2008 framgick det mycket tydligt att det är slitsamt att vara ledare och chef idag. Vi lever under ständig förändring både privat och i affärslivet. Det är viktigt att kunna fatta svåra beslut och hantera kriser. Enligt SCB:s undersökning ser manliga chefer färre möjligheter att få råd och hjälp om arbetsuppgifterna känns svåra, dessutom jobbar de mer övertid och tar med sig jobb hem i större utsträckning. Samma undersökning påvisar också det faktum att sju av tio kvinnliga chefer inte kan koppla av tankarna om jobbet på fritiden. Stressen har slagit klorna i både manliga och kvinnliga chefer, men i lite olika omfattning där sex av tio kvinnliga chefer har så stressigt att de inte hinner prata om eller tänka på annat än arbetet mot fyra av tio män. Samtidigt så överöses vi i litteratur och information om hur en bra ledare bör vara: ska inspirera, motivera, visa personlig omtanke, vara ett föredöme, improvisera, visualisera, planera och utvärdera. Men hur ska jag som ledare och chef hinna med allt detta? När får jag tid? Faktiska studier och intervjuer har visat att personligheten, även betraktad som kompetens i ledarskap är den viktigaste komponenten, viktigare än erfarenhet, kunskap och färdighet för ett bra ledarskap. För att bli en bra ledare är det viktigt att reflektera över sig själv och sin roll. Bli medveten om sina styrkor, svagheter, egenheter och motiv. Ett effektivt sätt att utveckla sitt eget ledarskap är att reflektera över sig själv och sina värden, eftersom det är dina egna värden som driver dig framåt dit du vill. Den ledare som utvecklar sina personliga värden förstärker sitt ledarskap genom att man lever som man lär, ord och handlingar är i samklang, entydighet och klarhet - skapar trygghet och utvecklar visioner och mål som alla vill vara med om att förverkliga. Som ledare är det vitalt att ständigt utveckla sig själv för att kunna förändra och leda andra och verksamheten. Vid snabba förändringar uppstår rädsla och människor kan uppleva perioder av inkompetens. Kritiskt tänkande uppstår och ledaren som initierade utvecklingsförslaget eller förändringen blir lätt isolerad och utanför. Det uppstår konflikter. Grunden i att vara ledare ligger i att kunna föra andra människor mot ett specifikt mål. För att det skall fungera krävs att medarbetarna förstår vad som skall göras, på vilket sätt det skall göras och framförallt VARFÖR det skall göras. Kan jag inte kommunicera kan jag inte heller vara ledare. För att andra ska förstå vad jag menar behöver jag vara öppen och lyssna på andra. Varje individ är unik och vi tar till oss information på olika sätt. Du måste utgå ifrån mottagarens ögon och öron. Du måste ha förståelse för andras behov och åsikter för att kunna bemöta dem på ett bra sätt.Det är viktigt att vara ledare och det är viktigt att vara en sann och bra ledare, men många upplever att det är slitsamt, känner sig otillräckliga, stressade, känner sig ensamma och att de också behöver få positiv feedback. HUR LÄNGE TÄNKER DU HA DET SÅ NÄR DU INTE BEHÖVER?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är poängen (syftet) med det ekonomiska paradigmet? Hur hindrar det oss att uppnå hållbarhetsmålen och leva ett gott liv? Hur ändrar vi på det?

Det ledande marknadsliberala ekonomiska tänkandet verkar alltmer vara otillräckligt för att lösa de globala förändringar vi står inför. Precis som det moderna marknadsliberala samhällets tillkomst krävde en dramatisk förändring av hur vi tidigare tänkt för en transformering till ett kommersiellt samhälle baserat på idén om pengar, ränta, ekonomisk tillväxt och relativt oreglerade marknader, kräver de nya förhållandena under vår epok Anthropocene nya formuleringar och mänskligt beteende. Vi kommer att behöva ändra vårt tankesätt. Det finns inte bara en möjlig världsbild.  Vi måste reflektera över hur djupt inpräntad och inbäddad den kapitalistiska logiken är i hur vi organiserar våra samhällen och institutioner. Vi behöver bättre förstå relationen mellan det moderna kapitalistiska samhället och den globala ekologiska krisen.
Varför ge sig på det ekonomiska paradigmet eller världsbilden? Jo, därför att det skapade praxis, normer, lagar, regler, affärs- och marknadsstrukturer, teknologie…

En bättre och hållbar värld? Hur gör vi? Är vi medvetna om hur vi formar världen?

Vi behöver bara se på tv-nyheterna för att inse galenskaperna i vår värld och den minskar inte. Människans agerande innebär våld mot andra livsformer på vår planet - förstörelsen av syreproducerande skogar och av växter och djur, vanvård av djur i jordbrukets djurfabriker samt förgiftning av floder, hav och luft. Med enskildas egocentriska vinstintresse som drivkraft och okunnighet om det faktum att människan är en del av helheten, framhärdar människor med beteenden som, om de får fortgå okontrollerat, bara kan resultera i mänsklighetens undergång. Om mänsklighetens historia vore en klinisk psykologisk fallbeskrivning av en enda människa skulle diagnosen inte kunna bli något annat än kroniska paranoida vanföreställningar samt en sjuklig benägenhet att begå mord, extrema våldshandlingar och grymheter mot förmodade fiender. Kriminell galenskap, med några få klara stunder. Rädsla, girighet och maktbegär är de psykologiska drivkrafterna bakom inte bara krig och våld mellan nationer, stam…

Ledare som i panik och vilsenhet tar beslut utifrån sina rädslor leder oss inte framåt och ur krisen.

Alltför många företag och organisationer återgår till ett ledarskap som drivs av rädsla, istället för att skapa värdebaserade gemenskaper och sammanhållning i företaget med utrymme för reflektion för att lära sig av sina handlingar. Ledare idag är rädda för att de inte ska kunna lösa de problem de står inför. De gamla modellerna för ordergivning och kontroll – budget, strategisk planering, prognoser, belöningar och bonusar, utvärderingar – är inte effektiva i en föränderlig och flyktig omvärld. Ingenting fungerar som det borde.

Enligt, Laurence Gonzales, författare till boken Deep Survival: Who Lives, Who Dies, and Why: True Stories of Miraculous Endurance and Sudden Death, så går människor som är vilsna i vildmarken igenom förutsägbara stadier. Först så förnekar de att de är vilse: de fortsätter att göra det de alltid har gjort fast ännu mer ihärdigt. Sedan när de börjar inse att de är vilse söker de frenetiskt efter minsta bevis som kan indikera att de inte är vilse. Nästa fas inneb…