Fortsätt till huvudinnehåll

Själfullhet i näringslivet - varför då?

Skulle det globala näringslivet kunna vara nära en kollektiv meningskris? Vissa avslöjande tecken finns redan där. Ekonomiska indikatorer erbjuder inte längre tydliga signaler om vad det är som händer. Både företagsetik och miljön ställer affärsvärlden inför hittills okända utmaningar. Demonstranter mot globalisering och kapitalism har på senare år slutit upp vid vartenda möte mellan världens ledare. Sakta men säkert har insikten infunnit sig om att det privata näringslivet kommer att få stå för en större del av de offentliga utgifterna för att förbättra den sociala välfärden och att marknaden inte var lösningen på alla problem. De ekonomiska grundbehovens börda är nu så stor att regeringar inte kan uppfylla sina sociala åtaganden på egen hand. Samtidigt är företagens makt och inflytande över ekonomin numera enorm.
Om nu allmänheten kräver ett större socialt ansvar av företagen och framsynta företagsledare pratar om det, varför händer det så lite? Jo - det kan finnas väldigt vidsynta metoder i huvudet på de högsta ledarna, och medarbetare som hungrar efter dessa. Men sedan kommer kvartalsrapporten emellan och cheferna gör som de alltid har gjort, utan att förstå att deras ansvar inkluderar mer än en bra kvartalsrapport.
Girighet rimmar illa i näringslivets nya tidsålder. Människor vill älska sina organisationer - de vill inte jobba för skitstövlar. Folk söker en mening med sitt arbete, och de kommer att börja krypa ut genom dörren om de inte finner någon.
Ken Costa, vice styrelseordförande i bankgruppen UBS Warburg har fört fram en liknande ståndpunkt: " Man kan se frustrationen. Den åskådliggörs i osäkerheten och bristen på meningsfullhet och leder till slut till att folk lämnar organisationen. Fler och fler slutar för att börja arbeta i den frivilliga sektorn..."
Ökningen av antalet frivilligorganisationer speglar allmänhetens växande besvikelse på alla institutioner - regeringar, företag, internationella organisationer och media.
Förändringar vad gäller etik och värderingar i samhället och på företag påverkar en lång rad affärsaspekter: ledarskapsstil och behandling av personal, förhållande till miljön, skälig lön med särskild koll på chefers excesser, öppenhet och hederlighet, oro över aggressiva försäljningsmetoder, förväntningar på ledare att vara förebilder och föregå med gott exempel, produkter som gagnar samhället eller åtminstone inte har negativ inverkan, människan går före vinsten, oro över användning av farliga eller giftiga kemikalier och tillsatser, företagets förhållande till samhället i stort.
De företag som väljer att bortse från detta väljer samtidigt att inte vara konkurrenskraftiga i en ständigt föränderlig värld och kommer att förpassas till arkivet för avslutade verksamheter.
Ett företag med visioner kommer att hålla jämna steg med allmänhetens sinnesstämning och kommer att vilja ligga ett steg före, särskilt på grund av insikten att man har ett ansvar för samhället. Du och jag är båda samhället.....

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är poängen (syftet) med det ekonomiska paradigmet? Hur hindrar det oss att uppnå hållbarhetsmålen och leva ett gott liv? Hur ändrar vi på det?

Det ledande marknadsliberala ekonomiska tänkandet verkar alltmer vara otillräckligt för att lösa de globala förändringar vi står inför. Precis som det moderna marknadsliberala samhällets tillkomst krävde en dramatisk förändring av hur vi tidigare tänkt för en transformering till ett kommersiellt samhälle baserat på idén om pengar, ränta, ekonomisk tillväxt och relativt oreglerade marknader, kräver de nya förhållandena under vår epok Anthropocene nya formuleringar och mänskligt beteende. Vi kommer att behöva ändra vårt tankesätt. Det finns inte bara en möjlig världsbild.  Vi måste reflektera över hur djupt inpräntad och inbäddad den kapitalistiska logiken är i hur vi organiserar våra samhällen och institutioner. Vi behöver bättre förstå relationen mellan det moderna kapitalistiska samhället och den globala ekologiska krisen.
Varför ge sig på det ekonomiska paradigmet eller världsbilden? Jo, därför att det skapade praxis, normer, lagar, regler, affärs- och marknadsstrukturer, teknologie…

En bättre och hållbar värld? Hur gör vi? Är vi medvetna om hur vi formar världen?

Vi behöver bara se på tv-nyheterna för att inse galenskaperna i vår värld och den minskar inte. Människans agerande innebär våld mot andra livsformer på vår planet - förstörelsen av syreproducerande skogar och av växter och djur, vanvård av djur i jordbrukets djurfabriker samt förgiftning av floder, hav och luft. Med enskildas egocentriska vinstintresse som drivkraft och okunnighet om det faktum att människan är en del av helheten, framhärdar människor med beteenden som, om de får fortgå okontrollerat, bara kan resultera i mänsklighetens undergång. Om mänsklighetens historia vore en klinisk psykologisk fallbeskrivning av en enda människa skulle diagnosen inte kunna bli något annat än kroniska paranoida vanföreställningar samt en sjuklig benägenhet att begå mord, extrema våldshandlingar och grymheter mot förmodade fiender. Kriminell galenskap, med några få klara stunder. Rädsla, girighet och maktbegär är de psykologiska drivkrafterna bakom inte bara krig och våld mellan nationer, stam…

Ledare som i panik och vilsenhet tar beslut utifrån sina rädslor leder oss inte framåt och ur krisen.

Alltför många företag och organisationer återgår till ett ledarskap som drivs av rädsla, istället för att skapa värdebaserade gemenskaper och sammanhållning i företaget med utrymme för reflektion för att lära sig av sina handlingar. Ledare idag är rädda för att de inte ska kunna lösa de problem de står inför. De gamla modellerna för ordergivning och kontroll – budget, strategisk planering, prognoser, belöningar och bonusar, utvärderingar – är inte effektiva i en föränderlig och flyktig omvärld. Ingenting fungerar som det borde.

Enligt, Laurence Gonzales, författare till boken Deep Survival: Who Lives, Who Dies, and Why: True Stories of Miraculous Endurance and Sudden Death, så går människor som är vilsna i vildmarken igenom förutsägbara stadier. Först så förnekar de att de är vilse: de fortsätter att göra det de alltid har gjort fast ännu mer ihärdigt. Sedan när de börjar inse att de är vilse söker de frenetiskt efter minsta bevis som kan indikera att de inte är vilse. Nästa fas inneb…