Fortsätt till huvudinnehåll

Människor ÄR och skapar resultatet!

Ökad global konkurrens har tvingat fram en utveckling mot bantade, effektivare, mer flexibla enheter med större ansvar. Tempot i den tekniska utvecklingen innebär ofta att chefer upptäcker att de inte har fått lära sig det som deras medarbetare kan. Konkurrensen kräver att de företag och individer som inte kan prestera bättre än tidigare inte kommer att överleva på dagens överintecknade, splittrade, instabila marknader. Hur ska vi då kunna öka prestationerna i en situation då utrymmet för befordran och löneökningar minskar inom flertalet områden? För att uppnå optimala prestationer krävs grundläggande förändringar i attityder, i ledarskapsbeteende och i organisationsstruktur.I dag utgör kostnader för löner, förmåner, pensioner, utbildning 40-60 procent eller mer av ett företags operationella kostnader, enligt Accenture. De är alltså förknippade med individerna - människorna. En förbättring i produktivitet med fem procent hos de anställda kan skapa exponentiella förbättringar i lönsamheten.
Men många företagare beter sig allt annat än logiskt när behovet av förändring av ledarskapsbeteende förs på tal. De föredrar att hoppas på, leta efter, betala för eller till och med vänta på en teknisk eller strukturell lösning, istället för att söka skapa en mänsklig förbättring hur enkelt det än skulle vara. Att bygga upp andras självtillit kräver att vi befriar oss från en önskan att kontrollera dem eller att vi låter bli att upprätthålla deras tro på vår egen överlägsna förmåga.
Vi vill att våra barn ska gå om oss och vi blir stolta när de gör det - tänk om vi kunde bli lika stolta när våra medarbetare gör samma sak! Vi kan bara bli vinnare - genom att de presterar bättre och genom den tillfredsställelse det innebär att se dem och att hjälpa dem växa. Men alltför ofta är vi rädda för att förlora vårt jobb, vår auktoritet, vår trovärdighet eller vår egen självtillit.
Fortune Magazine redovisade nyligen de 10 bästa företagen att arbeta på enligt de anställda själva. Med på listan fanns företag som Google och Dreamworks - människor ÄLSKAR att jobba där, inte för att det ger hög lön, representationskort på företaget eller en fin titel utan för att arbetsplatsen beskrivs som en förlängning av hemmet, som att vara med familjen. Kollegor som är roliga och stödjande. Ledare och chefer karakteriseras av genuin omtänksamhet - varenda medarbetare har stor betydelse. SLUTSATS: Företagsverksamhet är inget annat än mänskliga initiativ byggda på högkvalitativa relationer. Den gamla modellen för ledarskap som sätter lönsamhet före människor är död.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vad är poängen (syftet) med det ekonomiska paradigmet? Hur hindrar det oss att uppnå hållbarhetsmålen och leva ett gott liv? Hur ändrar vi på det?

Det ledande marknadsliberala ekonomiska tänkandet verkar alltmer vara otillräckligt för att lösa de globala förändringar vi står inför. Precis som det moderna marknadsliberala samhällets tillkomst krävde en dramatisk förändring av hur vi tidigare tänkt för en transformering till ett kommersiellt samhälle baserat på idén om pengar, ränta, ekonomisk tillväxt och relativt oreglerade marknader, kräver de nya förhållandena under vår epok Anthropocene nya formuleringar och mänskligt beteende. Vi kommer att behöva ändra vårt tankesätt. Det finns inte bara en möjlig världsbild.  Vi måste reflektera över hur djupt inpräntad och inbäddad den kapitalistiska logiken är i hur vi organiserar våra samhällen och institutioner. Vi behöver bättre förstå relationen mellan det moderna kapitalistiska samhället och den globala ekologiska krisen.
Varför ge sig på det ekonomiska paradigmet eller världsbilden? Jo, därför att det skapade praxis, normer, lagar, regler, affärs- och marknadsstrukturer, teknologie…

En bättre och hållbar värld? Hur gör vi? Är vi medvetna om hur vi formar världen?

Vi behöver bara se på tv-nyheterna för att inse galenskaperna i vår värld och den minskar inte. Människans agerande innebär våld mot andra livsformer på vår planet - förstörelsen av syreproducerande skogar och av växter och djur, vanvård av djur i jordbrukets djurfabriker samt förgiftning av floder, hav och luft. Med enskildas egocentriska vinstintresse som drivkraft och okunnighet om det faktum att människan är en del av helheten, framhärdar människor med beteenden som, om de får fortgå okontrollerat, bara kan resultera i mänsklighetens undergång. Om mänsklighetens historia vore en klinisk psykologisk fallbeskrivning av en enda människa skulle diagnosen inte kunna bli något annat än kroniska paranoida vanföreställningar samt en sjuklig benägenhet att begå mord, extrema våldshandlingar och grymheter mot förmodade fiender. Kriminell galenskap, med några få klara stunder. Rädsla, girighet och maktbegär är de psykologiska drivkrafterna bakom inte bara krig och våld mellan nationer, stam…

Ledare som i panik och vilsenhet tar beslut utifrån sina rädslor leder oss inte framåt och ur krisen.

Alltför många företag och organisationer återgår till ett ledarskap som drivs av rädsla, istället för att skapa värdebaserade gemenskaper och sammanhållning i företaget med utrymme för reflektion för att lära sig av sina handlingar. Ledare idag är rädda för att de inte ska kunna lösa de problem de står inför. De gamla modellerna för ordergivning och kontroll – budget, strategisk planering, prognoser, belöningar och bonusar, utvärderingar – är inte effektiva i en föränderlig och flyktig omvärld. Ingenting fungerar som det borde.

Enligt, Laurence Gonzales, författare till boken Deep Survival: Who Lives, Who Dies, and Why: True Stories of Miraculous Endurance and Sudden Death, så går människor som är vilsna i vildmarken igenom förutsägbara stadier. Först så förnekar de att de är vilse: de fortsätter att göra det de alltid har gjort fast ännu mer ihärdigt. Sedan när de börjar inse att de är vilse söker de frenetiskt efter minsta bevis som kan indikera att de inte är vilse. Nästa fas inneb…